Psykologisk trygghet - vad, hur och varför?

arbetsmiljö atheragramledarskap friskfaktor gruppdynamik ledarskap lönsamhet personligmognad personligutveckling psykologisktrygghet säkerhet vuxenutveckling Sep 27, 2023
Att vara trygga med varandra

Har du märkt att det pratas mycket om psykologisk trygghet och psykologiskt kapital på jobbet numera? Funderingar på vad det egentligen är och varför det är viktigt? Psykologiskt kapital handlar om våra mentala resurser, det återkommer jag till i ett annat inlägg. I det här inlägget ger jag dig lite "kött på benen" på ämnet psykologisk trygghet.

Vad är ”psykologisk trygghet”?

Professor Amy Edmondson vid Harvard University (en av de främsta forskarna på området) definierar psykologisk trygghet som: ”En gemensam uppfattning och tro på att arbetsgruppen är ett säkert ställe för interpersonellt risktagande”.

Hon delar därpå upp psykologisk trygghet i fyra huvudaspekter. I vilken grad …

 • … kan du vara dig själv och välkomnas som du är?
 • … är det tillåtet att göra misstag?
 • … kan svåra och känsliga ämnen diskuteras öppet?
 • … är människor villiga att hjälpa varandra?

Alltså: Kan jag på arbetet känna mig trygg nog att vara mig själv och uttrycka vad jag upplever, känner, tycker och vill samt duga och räknas som människa även om jag gör fel? (Vilket inte ska förväxlas med att man får prestera lite som man vill, för det är den andra sidan av myntet: vad vi är på arbetet för att göra.)

Varför är det viktigt med psykologisk trygghet?

Ur verksamhetens synvinkel är det en förutsättning för gott lärande vilket kännetecknar högpresterande och framgångsrika organisationer. Vi vill att människor ska både trivas och engagera sig såväl som prestera väl.

Ur individperspektiv, rent mänskligt, så är det en del av vår psykiska hälsa och vårt välbefinnande.

Vinsterna med psykologisk trygghet är mindre stress, bättre säkerhet, mer energi, högre produktivitet, högre engagemang, färre sjukdagar, mindre utbrändhet – och sådant påverkar i slutänden lönsamheten och organisationens överlevnad. (”Organisationen” kan vara arbetet, föreningen, andra grupper men vi fokuserar på arbetsplatsen, oavsett vilken det är.)

Hur arbetar man med att skapa psykologisk trygghet?

Skapa förutsättningar som ökar förmågan till, platser för och möjlighet till öppna och trygga samtal i gruppen för att ta tillvara kompetens och erfarenhet och lyckas med alla komplexa utmaningar som gruppen/organisationen möter längs vägen. Fyra områden man kan arbeta med:

 • Klargör syfte och etablera gemensamma förväntningar. Dessa kan t.ex. vara: ha dialog i stället för diskussion och debatt, det är ok både att göra rätt och fel, vi söker inte syndabockar utan strävar efter gemensamt lärande.
 • Bjud in till deltagande – alla måste träna och skapa tillsammans. Ex: öppna upp, vara ödmjuk, fråga, lyssna, öva perspektiv tillsammans, vara sårbara ”jag kan ha fel”, välkomna åsikter, input och återkoppling. Skapa forum för dialog.
 • Fokus på lärande och framtid. Ex: visa uppskattning vid åsikter, input och återkoppling, visa uppskattning när någon berättar om misstag och fokusera på vad vi alla kan lära oss av det, träna dialog inkl. undersökande hållning och återkoppling.
 • Arbeta med vuxenutveckling – se nedan.

Som ledning behöver man vara tydlig med att öppenhet och dialog förväntas och själv föregå med gott exempel.

Som individ och medarbetare (vilket man också är som chef) behöver man välja och träna på när man utrycker sig och hur man uttrycker sig men att man uttrycker sig är viktigt. (Att inte uttrycka sig är också ett val…)

Koppling till arbetsmiljölagstiftningen

Psykologisk trygghet är en del av vår sociala arbetsmiljö. Trygghet (psykisk, social) och säkerhet (fysisk) är grundläggande för att vi ska fungera och prestera väl på arbetet.

Vi kan också läsa i arbetsmiljölagens 2 Kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet i 1 § sista stycke att det på arbetsplatsen ska ”eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling”. Varför då?

Hög personlig mognad underlättar relationer och dialog med andra människor. Personlig mognad? Ja, det är exempelvis förmågan att se saker ur olika perspektiv, reflektera kring egna värderingars påverkan på val och situationer, pendla mellan helhet och detalj samt förmåga till reflektion kring information är några ting man skulle kunna räkna in i personlig mognad. Ju högre personlig mognad desto färre konfliktsituationer, skulle man kunna hårdra, och ju färre konflikter desto färre kränkningar och så vidare. För att utvecklas som människor och i våra arbetsroller behöver vi sträva efter både högre yrkeskompetens och högre personlig mognad och det sistnämnda handlar om personlig utveckling och vuxenutveckling.

Vuxenutveckling?

Docent Thomas Jordan, Göteborgs Universitet, forskar bl.a. på arbetsplatskonflikter. Han menar att frågan kring vuxenutvecklingsnivåer har en central betydelse för hur man kan förstå och utveckla ledarskap, medarbetarskap och teamarbete. I vuxenutveckling räknar han in:

 • Intressentmedvetenhet. Insikt om att egen uppfattning inte nödvändigtvis stämmer överens med andras uppfattning och att det kan finnas flera ”sanningar” och perspektiv på samma sak/fråga. Träna på att lyssna, föra dialog och lära av varandra.
 • Förhållningssätt till information. Har man ett passivt förhållningssätt, eller en övertro på expertisen/auktoriteter, eller en övertro på sin egen intuition/förmåga, eller ett resonerande och undersökande förhållningsätt, eller har en insikt om att det är svårt att vara helt säker på någonting alls…
 • Komplexitetsmedvetenhet. Allt finns i något slags system, både människor och saker och organisationer och samhällen. Det här området handlar om att gå från vem/vad och ond/god till insikt om att system är komplexa, försöka förstå bakgrunder till olika ageranden och se den påverkan som saker har på varandra.
 • Jagutveckling. Hur jaget agerar, kan man säga. Är jag impulsstyrd, eller manipulativ, eller oppositionell, eller har en vilja vara till lags, eller är öppen, eller perspektivtagande, eller flexibel…?
 • Självinsikt. Insikt om att man har påverkan på sin omgivning och är en del av miljön man befinner sig i, att eget agerande påverkar andras agerande. Öka självkännedom och beteendereflektion (kring exempelvis självbilder).

Vad tänker och känner du som läser kring detta? Nu är det dags för självreflektion. Hur hög grad av psykologisk trygghet upplever du på din arbetsplats? I hur hög grad bidrar du till att odla psykologisk trygghet för dig själv och andra (oavsett vilken roll du har)? Vad mer kan du göra för att öka den psykologiska tryggheten hos er?

Våra arbetsplatser - våra relationer över huvud taget - blir vad vi själva gör dem till och bidrar med.

Jag arbetar med utveckling av ledarskap, medarbetarskap och organisationer. Om du vill ha stöd på dessa områden så känn dig alltid välkommen att höra av dig!

 

Vi håller kontakten!

Vill du få tillgång till fler blogginlägg i din mejlbox? Minst en gång i kvartalet skickar jag ett mejl med inspiration och nyheter. Det kan vara texter kring ledarskap, arbetsmiljö, personlig utveckling eller tips av olika slag. Det kan också vara information om ny lagstiftning eller information om öppna kurser. Du som är intresserad är varmt välkommen att lämna din mejladress här. Genom att registrera dig ger du samtycke till att jag sparar ditt namn och din mejladress så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet. Du kommer att få ett mejl där du bekräftar din prenumeration. Här är länk vår Integritetsskyddspolicy.